Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Zest, h.o.d.n. Pin Point Parents

Zest bv, h.o.d.n. Pin Point Parents, exploiteert de webwinkel MijnKraamShop.nl en is gevestigd op de Velperweg 80, 6824 HL in Arnhem.

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze consumentenvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Pin Point Parents en de consument.

Artikel 2. Tijdelijke aanbiedingen en actieperiodes
Na de sluitingsdatum van een tijdelijke aanbieding of actieperiode kan de consument niet meer gebruikmaken van de betreffende aanbieding of actie.
De webwinkelier bepaalt of aanbiedingen of acties toegankelijk zijn voor de consument.
Voor tijdelijke aanbiedingen en/of tijdens actieperiodes kunnen ten opzichte van deze consumentenvoorwaarden andere of aanvullende voorwaarden gelden.

Artikel 3. Levering
Aflevering van losse bestellingen vindt plaats door persoonlijke overhandiging dan wel door toezending of elektronische overdracht aan het door de consument opgegeven adres.
De webwinkelier stuurt het product binnen de wettelijke leveringstermijn van 30 dagen toe. website aangegeven leveringstermijn toe. Bij overschrijding van deze termijn heeft de consument het recht alsnog nakoming te verlangen of de overeenkomst te ontbinden.
Na ontbinding als bedoeld in onderdeel 2 van dit artikel zal de webwinkelier het eventueel al betaalde bedrag binnen 14 dagen terugstorten.

In de dagelijkse praktijk zal een bestelling veelal de volgende dag worden bezorgd.

Artikel 4. Bedenktermijn
Gedurende veertien kalenderdagen volgens op de dag van ontvangst van de bestelling, kan de consument de overeenkomst zonder opgaaf van redenen (schriftelijk) ontbinden. Deze bedenktermijn geldt niet voor gekochte e-books of anderszins ter download aangeboden digitale artikelen.
Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking en het slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig om te beoordelen of hij het product wil houden. Als de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in originele staat en verpakking retourneren naar het retouradres.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
Na ontbinding als bedoeld in lid 1 zal de webwinkelier het eventueel al betaalde bedrag binnen veertien werkdagen terugstorten.

Artikel 5. Conformiteit
De webwinkelier staat ervoor in dat het geleverde de eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

Artikel 6. Niet-tijdige betaling
De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum van de betaalmethode als gekozen bij aanschaf van de betreffende product/dienst.
Als de consument na twee betalingsherinneringen niet heeft betaald, kan de webwinkelier incassokosten in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
De webwinkelier kan over betalingen die niet tijdig zijn verricht rente in rekening te brengen, vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 7. Niet-nakoming
Als de webwinkelier of de consument één of meer verplichtingen uit de overeenkomst (gedeeltelijk) niet nakomt, is de wederpartij gerechtigd om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten, voor zover en zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.
Als de webwinkelier of de consument na aanmaning één of meer verplichtingen uit de overeenkomst (gedeeltelijk) niet nakomt, kan de wederpartij de overeenkomst niet ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis dat niet rechtvaardigt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
De webwinkelier stelt al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de verstrekte informatie en adviezen te waarborgen. Gebruik maken van de informatie en/of het opvolgen van de adviezen van de webwinkelier door de consument geschiedt echter op eigen risico.
De webwinkelier staat niet in voor gebreken die na de levering zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik en of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de consument, of die het gevolg van zijn veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de webwinkelier in voor schade als gevolg van dergelijke gebreken.

Artikel 9. Wijziging persoonlijke gegevens
Wijzigingen van persoonlijke gegevens kunnen schriftelijk of via info@mijnkraamshop.nl worden doorgegeven aan de klantenservice van de webwinkelier.

Artikel 10. Retourzendingen
Voor retourzendingen dient u een e-mail te sturen naar info@mijnkraamshop.nl. Na reactie van onze klantenservice kunt u de instructies volgen zoals u deze per mail ontvangt.
Wanneer u uw bestelling retour stuurt komen de kosten voor deze retourzending voor rekening van de koper.

Artikel 11. Klachten
Klachten kunt u kenbaar maken via de contactmogelijkheden zoals vermeld op de websites. Uw klacht wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.
Mocht u het oneens zijn met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u binnen redelijke termijn na afhandeling uw klacht opnieuw schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de directie.
De directie meldt de consument binnen dertig dagen schriftelijk in hoeverre de klacht gegrond is bevonden en in hoeverre aan zijn bezwaren wordt tegemoetgekomen.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Pin Point Parents. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 12. Privacy
De wijze waarop de webwinkelier omgaat met door consumenten verstrekte persoonsgegevens is vastgesteld in een Privacyverklaring.
Deze is via deze website in te zien.

Privacy 13. Auteursrecht
Het is niet toegestaan de inhoud van de website, of enige andere onder het Auteursrecht vallende, door de webwinkelier verstrekte of openbaar gemaakt informatie, zonder toestemming te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze consumentenvoorwaarden van toepassing zijn onder het Nederlands recht.

Artikel 15. Wijzigingen
De webwinkelier behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze consumentenvoorwaarden aan te brengen. Individuele afwijkingen van deze consumentenvoorwaarden, moeten schriftelijk tussen de webwinkelier en de consument worden vastgelegd.

Artikel 16. Uw consumentengegevens
Wij willen u er op wijzen dat het niet is toegestaan om als consument bewust onjuiste informatie te verschaffen.

Artikel 17. Prijsinformatie
Als we, per ongeluk, een item onder geprijsd hebben, zijn we niet verplicht om dat artikel aan u te leveren voor de aangegeven prijs, op voorwaarde dat we u op de hoogte brengen voordat we het product aan u verzenden. In deze omstandigheden brengen wij u op de hoogte van de correcte prijs, u kunt dan beslissen of u het artikel voor de correcte prijs

Download hier de algemene voorwaarden

Pin Point Parents

December 2018